Veelgestelde vragen

Algemene leveringsinformatie

Geboren vanuit een bewuste slow fashion mentaliteit, worden al onze producten op bestelling in Nederland gemaakt. De levertijd binnen Nederland is drie dagen tot maximaal drie weken. Buiten Nederland is de levertijd afhankelijk van het land. Voor België en Duitsland is er een maximum van vier weken.

Informatie over verzending

stephanie paulis verzendt via PostNL en DHL. Tijdens uitverkoopperiodes, nationale feestdagen en promotiecampagnes kan de levertijd afwijken. Verzendkosten verschillen per land. Internationale leveringen worden verzonden via PostNL of DHL, exclusief invoerrechten. Dit betekent dat het merk stephanie paulis alleen de betaling voor de verzending voor haar rekening neemt, en andere kosten zoals invoerrechten, belastingen en andere importheffingen worden gedaan door de consument. Consumenten buiten de EU betalen geen btw over de artikelen die ze kopen.

De verzendkosten worden automatisch per land berekend.

Voor bestellingen die in Nederland worden geplaatst, worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

Wanneer uw bestelling is aangemeld bij de betreffende verzender, ontvangt u uw track & trace nummer. Hiermee kunt u uw zending op de voet volgen.

Retourneren en ruilen

Na ontvangst van uw bestelling heeft u 14 dagen de tijd om te beslissen of u deze wilt retourneren. Wilt u uw bestelling retourneren? Vul dan uw retourformulier volledig in en voeg het toe aan uw retourzending. Stuur het vervolgens (binnen 14 dagen) terug naar:

Stephanie Paulis
Stationsweg 74
6065 EJ Montfort

De retourkosten zijn voor eigen rekening. Na ontvangst van uw retourzending wordt het bedrag zo spoedig mogelijk teruggestort op de (bank)rekening/creditcard die is gebruikt bij het plaatsen van de bestelling. Dit zal ongeveer 10 werkdagen duren.* Let op: Houd er rekening mee dat Stephanie Paulis alleen retouren in behandeling neemt als deze in originele staat inclusief labels & verpakking worden geretourneerd. Beschadigde en/of gebruikte artikelen zullen worden geweigerd en geretourneerd. Het risico van verzenden is voor uw eigen rekening. Stuur de artikelen die u wilt retourneren of ruilen in één zending terug, zodat de retourzending snel verwerkt kan worden. Niet identificeerbare retourzendingen worden waar mogelijk teruggestuurd naar de afzender.

Klachten en garantie

stephanie paulis biedt een garantieperiode van 30 dagen. Als het artikel beschadigd is of er een defect optreedt binnen deze periode, stuur dan een e-mail naar info@stephaniepaulis.com. *Note: Garantie geldt alleen wanneer er sprake is van een gegronde klacht. Artikelen die opzettelijk zijn beschadigd, verwaarloosd, te veel zijn gedragen of niet volgens de wasvoorschriften zijn behandeld vallen niet onder de garantie. Valt uw aankoop buiten de garantieperiode van 30 dagen, maar heeft u toch een gegronde klacht, neem dan contact met ons op. Wij zullen het beoordelen en een passende oplossing zoeken.

Onze voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van stephanie paulis zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van stephanie paulis worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door stephanie paulis ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Aanbiedingen / overeenkomsten
Alle aanbiedingen van stephanie paulis zijn vrijblijvend en stephanie paulis behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door stephanie paulis. stephanie paulis is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt stephanie paulis dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en inclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling dient zonder korting of compensatie te geschieden binnen tien (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen tien (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling kan geschieden per vooruitbetaling, via iDEAL online banking, PayPal of per creditcard van VISA, Mastercard en American Express. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- of bankrekening van stephanie paulis. Bij overschrijding van de betalingstermijn kan stephanie paulis bepalen of de bestelling al dan niet wordt geannuleerd. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door stephanie paulis.

4. Levering
De door stephanie paulis opgegeven levertijd op basis van 'op afroep' prdocutie, te weten; 3 dagen tot 3 weken in Nederland en 1 week tot maximaal vier weken buiten Nederland.
Voor artikelen die niet voorradig zijn, zal stephanie paulis u inlichten en u de mogelijkheid bieden de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met stephanie paulis overeen te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst zullen reeds betaalde bedragen binnen 14 dagen worden teruggestort.

5. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan stephanie paulis verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door stephanie paulis geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. stephanie paulis garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

7. Retourzendingen / Recht van retour
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u stephanie paulis daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen (het weekend inbegrepen) na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk / per e-mail in kennis te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft stephanie paulis de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, mits voorradig. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) dagen (inclusief weekend) na aflevering aan stephanie paulis te retourneren. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: het artikel mag niet gebruikt zijn en dient onbeschadigd en compleet in de originele verpakking te worden geretourneerd. De kosten voor retourzendingen zijn voor uw rekening. Let op: Artikelen die niet in originele staat worden geretourneerd en retourzendingen zonder volledig ingevuld retourformulier, alsmede FINAL SALE (-50% artikelen) worden niet geaccepteerd en zullen worden teruggestuurd naar de afzender, met als gevolg dat uw aankoopbedrag niet wordt teruggestort.

8. Garantie
stephanie paulis garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal stephanie paulis de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de afnemer, ter keuze van stephanie paulis, vervangen of zorgdragen voor herstel. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van stephanie paulis, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is. Naast deze garantiebepalingen blijven de wettelijke garantiebepalingen van kracht.

9. Bestellingen / communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en stephanie paulis, dan wel tussen stephanie paulis en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en stephanie paulis, is stephanie paulis niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van stephanie paulis.

10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft stephanie paulis in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen. Dit, zonder dat stephanie paulis gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan stephanie paulis kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen
Indien u aan stephanie paulis schriftelijk opgave doet van een adres, is stephanie paulis gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan stephanie paulis schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door stephanie paulis gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat stephanie paulis deze voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met stephanie paulis in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door stephanie paulis vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. stephanie paulis is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13. Auteursrecht
Op alle op deze website beschikbare afbeeldingen of delen van afbeeldingen rust auteursrecht. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur is verveelvoudiging van afdrukken of volledige tekstgedeelten van gedownloade documenten bestanden / fotografie strikt verboden op grond van de auteurswet.

Privacybeleid

Waar is het privacybeleid voor bedoeld?

Dit privacybeleid is bedoeld voor de webwinkel www.stephaniepaulis.com. Het beleid geeft inzicht in hoe stephanie paulis gebruikersgegevens en informatie verwerkt, bewaart en beschermt. stephanie paulis waarborgt de privacy van alle gebruikers en gaat zeer zorgvuldig om met de registratiegegevens. Alle gegevens blijven onder controle van stephanie paulis en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven. Wanneer een bestelling wordt geplaatst, worden uw adresgegevens doorgegeven aan de distributeur. Zij hebben dit uiteraard nodig voor de bezorging.

Welke informatie verzamelen wij?
Wij verzamelen informatie wanneer u het registratieformulier invult of een bestelling bij ons plaatst. Wij hebben uw persoonlijke gegevens nodig om de bestelling te verwerken. Hierbij kunt u denken aan uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens, leeftijd, beroep en stijlinteresses.Daarnaast registreren wij ook de volgende informatie:- Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen wij de correspondentie bijhouden. - Wanneer u deelneemt aan een promotie of prijsvraag kunnen wij u om informatie vragen. - Details van transacties die u uitvoert op de website en de uitvoering van de bestelling. - Details van de bezoeken die verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens kunnen bevatten.

Maken wij gebruik van cookies?
Ja, wij gebruiken cookies om uw ervaring met onze website te verbeteren wanneer u de website bezoekt. Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon en die informatie over de interacties en het gebruik van deze website bijhouden en opslaan. Cookies zijn nuttig omdat ze een website in staat stellen het apparaat van de gebruiker te herkennen. Ze worden ook veel gebruikt om de website efficiënter te laten werken, de paginanavigatie te vereenvoudigen, uw voorkeuren te onthouden en in het algemeen de gebruikerservaring te verbeteren. Ze kunnen ook helpen om ervoor te zorgen dat de advertenties die u online ziet overeenkomen met uw interesses.Door gebruik te maken van de stephanie paulis website gaat u akkoord met het plaatsen van cookies op uw apparaat en het gebruik ervan wanneer u de site in de toekomst bezoekt. Als u het gebruik en de opslag van cookies wilt weigeren, dient u de beveiligingsinstellingen van uw webbrowser aan te passen om alle cookies van stephanie paulis en de externe leveranciers te blokkeren.

Hoe gebruiken we deze informatie? De informatie die we verzamelen kan op de volgende manieren worden gebruikt: - Om uw ervaring te personaliseren en ervoor te zorgen dat de informatie op de stephanie paulis website op de best mogelijke manier wordt gepresenteerd. - Om onze website te verbeteren streven we ernaar om zoveel mogelijk feedback te ontvangen. - Om onze klantenservice te verbeteren - de informatie die u ontvangt helpt ons. - Effectief te reageren op uw ondersteuningsbehoeften en vragen. - Verwerking van transacties. - Om periodieke e-mails te sturen, uw opgegeven e-mailadres kan worden gebruikt om algemene informatie te sturen of updates te geven met betrekking tot uw bestelling. - Om u te voorzien van de laatste aanbiedingen, nieuwe producten en speciale promoties.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?
Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn. Wij gebruiken hiervoor een aantal veiligheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld: - Wij bieden een beveiligde "https" voor het transactiegedeelte binnen de stephanie paulis website. - De toegang tot uw persoonlijke gegevens is beveiligd met een wachtwoord en gevoelige informatie, zoals bankgegevens of creditcardgegevens, wordt beveiligd door een SSL-codering wanneer deze wordt uitgewisseld tussen de webbrowser en de stephanie paulis-diensten. - Wij controleren regelmatig onze systemen om verbeteringen door te voeren. - Wij doen ons uiterste best om uw persoonlijke informatie te beschermen, maar er zijn een aantal dingen die u kunt doen om ons te helpen. Dit omvat het bedenken van een goed wachtwoord dat bestaat uit een combinatie van letters, cijfers en symbolen in zowel grote als kleine letters.

Hoe delen wij de informatie die wij verzamelen?
Wij verkopen, verhandelen of dragen uw persoonlijke informatie niet over! Wij werken samen met een aantal externe partijen die experts zijn in hun vakgebied en ons helpen bij het gebruik van de website. Elk van deze specifieke dienstverleners zijn door ons geselecteerd vanwege hun vermogen om gevoelige informatie te verwerken.

Links naar derden
Wij kunnen op onze website of in e-mailcommunicatie links opnemen naar externe websites, producten of diensten van derden. Deze sites van derden hebben een apart en onafhankelijk privacybeleid. stephanie paulis is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of activiteiten van deze gelinkte websites.

Privacyverklaring
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en worden niet aan derden verstrekt voor reclamedoeleinden. De persoonlijke gegevens worden gebruikt voor identificatie, voor klantenanalyse, kredietevaluatie, marketingactiviteiten en verdere productontwikkeling. Bekijk Klarna's privacyverklaring voor een meer gedetailleerde uitleg over hoe Klarna persoonlijke gegevens verwerkt.

Contact
Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u altijd contact met ons opnemen.

stephanie paulis - atelier hq
Stationsweg 74
6065 EJ Montfort
info@stephaniepaulis.com

Nederlands
NL